THỂ LOẠI:
One Shot
1,569 truyện
Last updated: 16/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Những truyện ngắn, thường là 1 chapter
';