THỂ LOẠI:
School Life
4,129 truyện
Last updated: 21/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học
';