THỂ LOẠI:
Tragedy
665 truyện
Last updated: 16/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
';