THỂ LOẠI:
Webtoon
618 truyện
Last updated: 17/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
';